Precizari privind clauzele abuzive din contracte

Legea nr. 193/2000 republicata
privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
publicata in M.O. nr. 1.014/20.12.2006
– extrase utile asociatiilor de proprietari –

CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 1. – (1) Orice contract incheiat intre comercianti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.
(2) In caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului.
(3) Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.
Art. 2. – (1) In sensul prezentei legi, prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care incheie un contract in afara activitatii lor autorizate, profesionale sau comerciale.

CAPITOLUL II – Drepturile si obligatiile partilor contractante
Art. 4. – (1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
(2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.
Art. 6. – Clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.
Art. 7. – In masura in care contractul nu isi mai poate produce efectele dupa inlaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea contractului, putand solicita, dupa caz, si daune-interese.

CAPITOLUL III – Organele abilitate pentru constatarea contraventiilor si solutionarea litigiilor
Art. 8. – Controlul respectarii dispozitiilor prezentei legi se face de reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si de specialisti autorizati ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor.
Art. 9. – Organele de control efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate prevazute la art. 2 alin.(1) sau din oficiu.
Art. 10. – Comerciantii au obligatia de a prezenta organelor de control, in original, contractele incheiate cu consumatorii.
Art. 11. – Organele de control abilitate incheie procese – verbale prin care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificarilor facute, precum si articolele din lege incalcate de comerciant.
Art. 12. – Procesul – verbal se transmite, dupa caz, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta sau in a carei raza teritoriala contravenientul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul.
Art. 13. – (1) Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, aplica sanctiunea contraventionala conform art. 15 si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, in masura in care contractul ramane in fiinta, sau desfiintarea acelui contract, cu daune-interese, dupa caz.
(2) In caz contrar, instanta va anula procesul-verbal intocmit.
Art. 14. – Consumatorii prejudiciati prin contracte incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecatoresti in conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.

CAPITOLUL IV – Sanctiuni
Art. 15. – (1) Constituie contraventie, in masura in care fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, incalcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin. (3) si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.

CAPITOLUL V – Dispozitii finale
Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului;
c) obliga consumatorul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in care comerciantul nu si le-a indeplinit pe ale sale;
g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale;
h) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care comerciantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale;
i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;
m) permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;
n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane – agent, mandatar etc. – fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;
o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului;
r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre comerciant;
s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator.

Nota:
Actionati conform legii si veti castiga! Aceasta lege se poate aplica perfect in urmatoarele situatii: contractele incheiate cu firmele de repartitoare, contractele de salubrizare (ridicare a gunoiului menajer), contractele de inchiriere pentru panouri publicitare si a spatiilor comune pentru antene de telefonie, TV si internet prin cablu, contractele de furnizare a serviciilor publice de utilitati (apa, caldura, energie electrica, gaze).